MamaCzyTata.pl

Podobne do Mamy czy Taty?

Rozstrzygnij ten spór!

LICZBA PORÓWNAŃ:

9 919 dzieci

(1 mln+ głosów)


Regulamin korzystania z serwisu MAMAczyTATA.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu MAMAczyTATA.pl jest Grupa Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie _http://firma.o2.pl/_.

Administrator serwisu MAMAczyTATA.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

 1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu MAMAczyTATA.pl, niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 2. serwis MAMAczyTATA.pl (lub Serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie mamaczytata.pl, składających się na serwis MAMAczyTATA.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.mamaczytata.pl/, umożliwiający umieszczanie w tym serwisie porównań w celu, między innymi, ich udostępnienia innym użytkownikom, jak również głosowanie na poszczególne porównania, komentowanie ich i umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat umieszczonych porównań oraz ich wyników.

 3. porównanie - umieszczone przez użytkownika porównanie w serwisie MAMAczyTATA.pl. Umieszczenie porównania następuje automatycznie w serwisie MAMAczyTATA.pl po wypełnieniu przez użytkownika formularza dostępnego na stronie www.mamaczytata.pl (patrz pkt. 12 Regulaminu). Elementami składowymi porównania są załączone piliki ze zdjęciami.

 4. plik ze zdjęciem – umieszczony przez użytkownika plik graficzny, stanowiący załącznik do porównania. Dopuszczalne formaty, wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu.

 5. serwery Grupa Grupa Wirtualna Polska Sp z o.o. – serwery Grupa Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis MAMAczyTATA.pl i na których - w ramach serwisu MAMAczyTATA.pl zapisywane są porównania, pliki, komentarze zamieszczane przez użytkownika oraz wszelkie inne treści umieszczone w serwisie.

 6. głosowanie – oddanie głosu poprzez kliknięcie jednej z ikon MAMA lub TATA na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.


II. Zasady korzystania z serwisu MAMAczyTATA.pl

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu MAMAczyTATA.pl umożliwiającego użytkownikom m.in. nieodpłatne umieszczanie porównań w serwisie MAMAczyTATA.pl, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska jako Administratora serwisu MAMAczyTATA.pl. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu MAMAczyTATA.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.

 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. Wszelkie prawa do serwisu MAMAczyTATA.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Grupa Wirtualna Polska przysługują jedynie w zakresie określonym w Regulaminie) przysługują Grupa Wirtualna Polska.

 5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu MAMAczyTATA.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

  1. przeglądać serwis, w tym porównania umieszczone w Serwisie przez siebie lub innych użytkowników,

  2. zamieszczać w serwisie porównania,

  3. opisywać umieszczone przez siebie porównania,

  4. komentować umieszczone przez innych użytkowników porównania,

  5. głosować zgodnie z Regulaminem na umieszczone przez siebie i innych użytkowników porównania,

  6. zamieszczać pliki ze zdjęciami stanowiące załączniki do porównań,

  7. umieszczać w innych Serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu MAMAczyTATA.pl,

  8. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych banery dostępne w serwisie MAMAczyTATA.pl, zainstalowane na serwerach Grupa Wirtualna Polska, wyłącznie za pomocą określonych w tym celu przez serwis MAMAczyTATA.pl kodów. Zakazane jest wklejanie banerów umieszczonych w serwisie MAMAczyTATA.pl w inny sposób, niż poprzez użycie powołanych kodów (tego typu działania spowodują - według wyboru Grupa Wirtualna Polska - blokadę określonych plików lub innych określonych materiałów i treści lub blokadę dostępu do serwisu MAMAczyTATA.pl z określonych lokalizacji, w szczególności witryn, adresów IP itp.).

 1. Warunkiem korzystania z serwisu MAMAczyTATA.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu MAMAczyTATA.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu MAMAczyTATA.pl polegające na umieszczaniu w serwisie określonych porównań, plików ze zdjęciami, komentarzy lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie MAMAczyTATA.pl oraz jest władny udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

 2. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu porównań, plików ze zdjęciami, komentarzy lub innych treści w serwisie MAMAczyTATA.pl, a także za skutki udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupa Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych porównań, plików ze zdjęciami, komentarzy lub innych treści w serwisie MAMAczyTATA.pl lub z tytułu udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Grupa Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Grupa Wirtualna Polska już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Grupa Wirtualna Polska wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Grupa Wirtualna Polska kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej.

 3. Użytkownik korzystając w serwisu MAMAczyTATA.pl poprzez umieszczanie konkretnych porównań, plików ze zdjęciami, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielania Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie tych praw przez Grupa Wirtualna Polska zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

 4. Z tytułu korzystania z serwisu MAMAczyTATA.pl Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu MAMAczyTATA.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.

 5. Zarówno podanie danych koniecznych dla umieszczenia porównania, dodania komentarza jak i korzystanie z pozostałych usług serwisu MAMAczyTATA.pl, są dobrowolne.

 6. Celem umieszczenia porównania w serwisie MAMAczyTATA.pl należy wypełnić formularz dostępny na stronie serwisu (zakładka „Stwórz porównanie”). Umieszczenie porównania w serwisie MAMAczyTATA.pl następuje automatycznie po wypełnieniu przez użytkownika odpowiedniego formularza.

 7. Treść porównania może zawierać wyłącznie dane wymienione w formularzu, m.in. :

 • tytuł porównania,

 • treść porównania,

 • autor porównania,

Pola tytuł porównania oraz treść porównania są obowiązkowe do wypełnienia. Konieczne jest również załączenie plików ze zdjęciami odpowiednio: dziecka, mamy i taty (zgodnie z zasadami obowiązującymi w niniejszym Regulaminie). Zdjęcia powinny przedstawiać trzy różne osoby: rodziców (zdjęcie mamy oraz zdjęcie taty) oraz dziecko (zdjęcie dziecka).

 1. Porównania są dostępne dla użytkownika przez cały okres świadczenia usług przez serwis MAMAczyTATA.pl.

 2. Użytkownik może głosować na porównanie poprzez wybór jednej z ikon MAMA lub TATA dostępnych przy danym porównaniu. Głosowanie następuję po kliknięciu na wybraną ikonę. Z jednego adresu IP można oddać jeden głos w ciągu 24 godzin na jedno porównanie. Łącznie nie można głosować więcej niż 10 razy z jednego adresu IP na to samo porównanie.

 3. Po umieszczeniu porównania w serwisie MAMAczyTATA.pl użytkownik będący autorem porównania ma możliwość usunięcia danego porównania poprzez wysłanie określonej dyspozycji na konto info@mamaczytata.pl .

 4. Poprzez umieszczenie porównania w Serwisie użytkownik oświadcza niniejszym, że posiada wszelkie prawa do materiałów umieszczonych w porównaniu, w szczególności do zamieszczonych w jej treści plików ze zdjęciami, a także że posiada wszelkie wymagane przez prawo uprawnienia/zgody do ich publikacji w Serwisie. Postanowienia zdania poprzedniego dotyczą w szczególności sytuacji, gdy porównanie zawiera materiały chronione prawem autorskim. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu polegające na umieszczaniu w Serwisie fotografii, zdjęć lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich materiałów w Serwisie oraz jest władny udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

 5. Treści zamieszczane przez użytkownika stają się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym Grupa Wirtualna Polska zastrzega możliwość opóźnień.

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w szczególności w odniesieniu do plików ze zdjęciami lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Grupa Wirtualna Polska oznaczania zdjęć nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na użytkownika, przy czym Grupa Wirtualna Polska zapewnia, iż pliki ze zdjęciami zamieszczone w serwisie będą oznaczone jako pochodzące od określonego użytkownika – autora porównania.

 1. Użytkownik udostępniając adres e-mail podczas korzystania z usług serwisu MAMAczyTATA.pl wyraża zgodę na jego wykorzystanie w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Grupa Wirtualna Polska lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Grupa Wirtualna Polska) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Grupa Wirtualna Polska jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Grupa Wirtualna Polska).

 2. Każdy użytkownik serwisu MAMAczyTATA.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

  1. umieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie MAMAczyTATA.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

  2. umieszczanie w szczególności w polach: autor porównania, tytuł porównania, treść porównania, treści sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Wyżej wymienione pola nie mogą zawierać w sobie m. in.: reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu, adresu strony internetowego, produktu, towaru lub usługi, adresu e-mail itp. Powyższe uwagi dotyczą również plików ze zdjęciami.

  3. podszywanie się pod inne osoby,

  4. naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie MAMAczyTATA.pl) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane),

  5. przenoszenie prawa do korzystania z serwisu MAMAczyTATA.pl na inną osobę bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Grupa Wirtualna Polska

  6. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupa Wirtualna Polska, dokonywaniu włamań lub prób włamań na udostępnione przez użytkowników adresy e-mail itp.

 1. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie umieszczonego przez niego porównania, plików ze zdjęciami, komentarzy lub innych treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia porównań, plików ze zdjęciami, komentarzy lub innych treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 20 a-f Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Grupa Wirtualna Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze umieszczonego porównania, pliku ze zdjęciami, komentarza lub innej treści lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

 1. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis MAMAczyTATA.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu MAMAczyTATA.pl, Grupa Wirtualna Polska: nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu MAMAczyTATA.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

 1. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu MAMAczyTATA.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Grupa Wirtualna Polska powiadomi użytkowników o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, umieszczając na stronie główniej serwisu MAMAczyTATA.pl (http://www.mamaczytata.pl/) stosowną informację.

 1. W ramach serwisu MAMAczyTATA.pl Grupa Wirtualna Polska zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do Grupa Wirtualna Polska informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Grupa Wirtualna Polska zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie MAMAczyTATA.pl: "Zgłoś naruszenie". Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Grupa Wirtualna Polska udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem (abuse@firma.o2.pl).
 1. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu MAMAczyTATA.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu MAMAczyTATA.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres abuse@firma.o2.pl do korzystania z Internetu, w tym serwisu MAMAczyTATA.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada za szkody poniesione w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu MAMAczyTATA.pl.

 1. W ramach przewidzianej dla serwisu MAMAczyTATA.pl funkcjonalności Grupa Wirtualna Polska przewiduje grupowanie porównań, w szczególności grupowanie pozwalające określić ilość głosów oddanych łącznie na dane porównanie (najpopularniejsze porównania), ilość głosów oddanych na opcję MAMA lub TATA przy danym porównaniu (najbardziej podobne dziecko do mamy/najbardziej podobne dziecko do taty/dziecko tak samo podobne do mamy i taty), czas założenia porównania (najświeższe porównania). Zasadniczym celem grupowania porównań jest ułatwienie innym użytkownikom dotarcia do określonych treści. Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu MAMAczyTATA.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu MAMAczyTATA.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

 1. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupa Wirtualna Polska. Dane mogą być usunięte przez Grupa Wirtualna Polska w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do Grupa Wirtualna Polska z tego tytułu, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu MamaczyTata.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie również prawo niepublikowania porównań, plików ze zdjęciami, komentarzy lub innych treści, w każdej chwili w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu. Z tego powodu Grupa Wirtualna Polska odradza umieszczanie treści w serwisie MAMAczyTATA.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska wyraźnie lub zezwalających Grupa Wirtualna Polska na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska za takie działania, Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

  1. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu MAMAczyTATA.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,

  2. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie MAMAczyTATA.pl, w tym w szczególności zawarte w porównaniach, plikach ze zdjęciami i komentarzach oraz szkody wynikłe z tego tytułu,

  3. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu MAMAczyTATA.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

  4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych autora porównania osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Grupa Wirtualna Polska,

  5. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego porównania użytkownika lub dowolnego pliku ze zdjęciami, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,

  6. mając na uwadze darmowy charakter serwisu MAMAczyTATA.pl, Grupa Wirtualna Polska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu MAMAczyTATA.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Grupa Wirtualna Polska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu MAMAczyTATA.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez Grupa Wirtualna Polska płatnych usług w ramach serwisu MAMAczyTATA.pl, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać,

  7. za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie MAMAczyTATA.pl.

 1. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu MAMAczyTATA.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: _info@mamaczytata.pl lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.

 1. 29. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż wszystkie porównania, pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie MAMAczyTATA.pl są rejestrowane przez Grupa Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupa Wirtualna Polska odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu MAMAczyTATA.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu MAMAczyTATA.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupa Wirtualna Polska do przekazania takich danych.

 2. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis MAMAczyTATA.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu MAMAczyTATA.pl.

 3. Użytkownik umieszczając jakąkolwiek treści (w szczególności porównania, pliki ze zdjęciami, komentarze) w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystywania (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska, w tym także w celach reklamowych.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.mamaczytata.pl/regulamin/.

 5. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok testu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.